banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina lijfrentesparenrentestandenmaatschappijeninformatie

Lijfrentesparen - banksparen bij een expirerende lijfrente

Wat is lijfrentesparen - Onder lijfrentesparen verstaan wij op deze site de mogelijkheden die banksparen biedt bij een expirerende lijfrente. Wij hebben op deze site bewust een onderscheid aangebracht tussen pensioensparen en lijfrentesparen omdat er hele specifieke mogelijkheden bestaan en specifieke regels gelden bij een expirerende lijfrente. Deze mogelijkheden en regels wijken deels af van het gewoon opbouwen van een pensioen (pensioensparen). Op andere websites en in andere publicaties worden de termen pensioensparen en lijfrentesparen soms door elkaar gebruikt. De betekenis van lijfrentesparen is dan veel breder, namelijk alle bankspaarmogelijkheden die te maken hebben met het opbouwen of uitkeren van pensioen. Op deze pagina vindt u enige informatie over de mogelijkheden van banksparen bij een expirerende lijfrente. Omdat het ingewikkelde materie is, kan het raadzaam zijn om bij een expirerende lijfrente een deskundig adviseur in te schakelen.

Voor meer informatie over banksparen bij het opbouwen en uitkeren van pensioen, klik hier.
Bent u op zoek naar de hoogste rentes op het gebied van lijfrentesparen, klik dan hier.

Wat is een expirerende lijfrente?

Op het moment dat er sprake is van een pensioentekort, kunnen Nederlanders middels het storten van geld op een lijfrenteproduct (banksparen of een pensioenverzekering) tijdens het werkzame leven aanvullende pensioen opbouwen. Deze mogelijkheid bestaat al decennia lang, alhoewel er in de loop van tijd een aantal belangrijke wijzigingen heeft plaatsgehad op het gebied lijfrentes (zie verder op deze pagina). Een lijfrenteproduct waarin vermogen opgebouwd kan worden, kent een bepaalde looptijd. Dit wordt ook wel de opbouwfase genoemd. Op het moment dat het einde van de opbouwfase wordt bereikt, wordt gesproken van een expirerende lijfrente. De lijfrente expiratie is dus het moment waarop de opbouwfase afloopt en bepaald moet worden wat er met het opgebouwde vermogen dient te gebeuren.

Verschillende fiscale regimes bij expirerende lijfrentes

Op het moment dat een lijfrente expireert, dient bepaald te worden wat er met het opgebouwde vermogen binnen de lijfrente moet gebeuren. Niet voor alle expirerende lijfrentes zijn deze mogelijkheden gelijk. Omdat er in het verleden een aantal keren fiscale wijzigingen hebben plaatsgevonden, geldt dat de mogelijkheden bij oude lijfrenteverzekeringen ruimer kunnen zijn dan bij nieuwe lijfrenteverzekeringen of bancaire lijfrentes. In de pensioenwereld praat men over verschillende fiscale regimes waar een lijfrenteproduct onder kan vallen. Hieronder zetten wij voor u op een rij wanneer een lijfrenteverzekering valt onder het oude regime en wanneer een lijfrenteverzekering valt onder het nieuwe regime.

Oud regime lijfrenteverzekeringen zijn:
  • alle lijfrenteverzekeringen die ingegaan zijn voor 16 oktober 1990;
  • alle lijfrenteverzekeringen die ingegaan zijn op of na 16 oktober 1990 maar voor 1 januari 1992 EN waarbij sprake is van een koopsom storting (bedrag ineens gestort in de polis);
Nieuw regime lijfrenteverzekeringen zijn:
  • alle lijfrenteverzekeringen die ingegaan zijn op of na 1 januari 1992;
  • alle lijfrenteverzekeringen die ingegaan zijn op of na 16 oktober 1990 maar voor 1 januari 1992 EN waarbij sprake is van een gespreide betaling van de premies (bedrag in perioden gestort in de polis);
Bancaire lijfrentes (banksparen) bestaan nog niet zo heel lang, dus die vallen altijd onder het nieuwe regime.

Zoals hierboven aangegeven, kan een expirerende lijfrente op verschillende manieren aangewend worden. Op deze pagina gaat het specifiek om de mogelijkheden van lijfrentesparen (banksparen). Voor een omschrijving van alle mogelijkheden die er zijn, klik op onderstaande links.

Voor een overzicht van de mogelijkheden van een oud regime lijfrente, klik hier.
Voor een overzicht van de mogelijkheden van een nieuw regime lijfrente, klik hier.

Hoe werkt lijfrentesparen

Op het moment dat een oud lijfrente expireert, heeft u bij lijfrentesparen 2 mogelijkheden: u kunt de uitkering van de lijfrente uitstellen of u kunt de lijfrente periodiek laten uitkeren. Deze mogelijkheden worden hieronder beschreven. Verder op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Uitkering expirerende lijfrente uitstellen

Op het moment dat u het geld uit de lijfrente nog niet nodig heeft, kunt u er voor kiezen om de uitkering uit te stellen. U kunt dan een uitgestelde bankspaarrekening openen waarop u het lijfrentekapitaal stort. Gedurende de uitstelfase vinden er dus nog geen uitkeringen plaats en kan er gekozen worden om met het geld op de bankspaarrekening te sparen (lijfrentespaarrekening) of te beleggen (lijfrente beleggingsrecht). Uitstellen kan maximaal tot 5 jaar na het bereiken ban de AOW-leeftijd (zie verder op deze pagina).

Bent u op zoek naar de actuele spaarrentes van uitgestelde bankspaarrekeningen, klik dan hier.

Expirerende lijfrente direct periodiek laten uitkeren

Op het moment dat u het geld uit de expirerende lijfrente wenst te ontvangen als (aanvulling op uw) inkomen, kunt u kiezen voor een direct uitkerende bankspaarrekening. U stort het lijfrentekapitaal dan op deze bankspaarrekening waarna het kapitaal in periodieke betalingen aan u wordt uitgekeerd.

Voor de actuele spaarrentes op het gebied van direct uitkerende bankspaarrekeningen, klik hier.

Voorwaarden lijfrentesparen

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen van lijfrentesparen, dient voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hierboven al deels aan bod gekomen. We zetten de belangrijkste voorwaarden nog even voor u op een rij:
  • de bankspaarrekening moet lopen bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling;
  • bij het bepalen van de ingangsdatum en duur van de uitkeringsfase, dient u rekening te houden met de volgende regels:
  • de uitkeringsfase mag niet eerder ingaan dan wanneer de aow-leeftijd wordt bereikt en de uitkeringsfase moet uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de aow-leeftijd ingaan;
  • de bankspaarrekening mag niet worden afgekocht en evenmin gebruikt worden als onderpand voor bijvoorbeeld een lening;

Lijfrentesparen en het overlijdensrisico

Op het moment dat de rekeninghouder van een bankspaarrekening komt te overlijden, gaan de rechten van de rekening over op de erfgenamen. Het is bij een bankspaarrekening dus niet mogelijk om een andere rekeninghouder of begunstigde aan te wijzen. Op het moment dat het wenselijk is om de uitkeringen bij overlijden aan specifieke personen toe te wijzen, dan zal dit dus eventueel in een testament moeten worden geregeld.

Lijfrenteverzekering

Banksparen is niet de enige optie die u heeft bij een expirerende lijfrente. U kunt ook kiezen voor een verzekeringsoplossing (lijfrenteverzekering). Omdat deze website over banksparen gaat, wordt de lijfrenteverzekering niet uitgebreid behandeld.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.