banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina bankspaarhypotheekrentestandenmaatschappijeninformatie

Bankspaarhypotheek - informatie over hypotheek banksparen

Wat is een bankspaarhypotheek - De bankspaarhypotheek (hypotheek banksparen) is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek op een fiscaal gunstige manier vermogen wordt opgebouwd dat aan het eind van de looptijd van de hypotheek gebruikt dient te worden ter aflossing van de hypotheeklening. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de bankspaarhypotheek.

Let op: per 2013 is de bankspaarhypotheek voor starters niet meer interessant. Om hypotheekrenteaftrek te genieten, moeten starters kiezen voor een hypotheekvorm (of een andere leenvorm) waarbij tijdens de looptijd afgelost wordt. Dat wil zeggen dat de keuze voor starters beperkt is tot de annuiteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Mensen die al een bankspaarhypotheek hebben, mogen deze vorm wel gewoon behouden met recht op hypotheekrenteaftrek. Onderstaande informatie is met name gericht op deze groep.

Vergelijk de actuele rentes op het gebied van hypotheek banksparen
Vergelijk de rentes van andere hypotheekvormen

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een lening waarbij de hypotheekgever de hypotheeknemer het recht geeft om een onderpand te verkopen wanneer hij of zij niet voldoet aan zijn verplichtingen. In de praktijk betekent dit dat een huizenbezitter een lening verkrijgt van een bank waarbij zijn huis als onderpand dient. Op het moment dat de huizenbezitter verzuimt om de rentelasten en/of aflossingen te betalen, kan de bank overgaan tot de verkoop van het huis (onderpand) om de verschuldigde rente of aflossingen alsnog te ontvangen. Omdat de bank hierdoor een grote mate van zekerheid heeft dat de lening geheel of voor het grootste deel terugverkregen kan worden, kennen hypotheken vaak een lagere rente dan andere leningsvormen.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Voor vrijwel iedere lening geldt dat het geleende bedrag uiteindelijk afgelost zal moeten worden. Als we kijken naar de hypotheekmarkt, dan kennen we in Nederland een groot aantal wijzen waarop een hypotheek afgelost kan worden. Dit komt tot uiting in het grote aantal hypotheekvormen dat op de hypotheekmarkt aangeboden wordt. Sinds de introductie van banksparen, kan ook gekozen worden voor de bankspaarhypotheek. Bij de bankspaarhypotheek worden 2 producten gecombineerd: een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. Deze rekening wordt ook wel de bankspaarrekening genoemd. Op de bankspaarrekening wordt op regelmatige basis (meestal maandelijks) geld gestort. Het vermogen dat gedurende de looptijd van de hypotheek op de bankspaarrekening opgebouwd wordt, dient aan het eind van de looptijd van de hypotheek gebruikt te worden ter aflossing van de hypotheek. Gedurende de looptijd van de hypotheek is het uiteraard de bedoeling om op het gestorte vermogen rendement te behalen. Hierbij kan gekozen worden tussen sparen en beleggen. Hieronder gaan we verder op deze 2 opties in.

De BEW - bankspaarhypotheek beleggen

De bankspaarhypotheek waarbij het vermogen tijdens de looptijd van de hypotheek belegd wordt, staat bekend als de Beleggingsrekening Eigen Woning. Deze hypotheekvorm wordt ook wel Beleggingsrecht Eigen Woning of kortweg BEW genoemd. Bij de BEW wordt op een geblokkeerde beleggingsrekening geld gestort dat tijdens de looptijd wordt belegd. Meestal wordt belegd in beleggingsfondsen waarbij verschillende risicoprofielen mogelijk zijn. De risicoprofielen lopen van risicovol tot risicoloos, afhankelijk van de situatie en wensen van de consument. Omdat er meestal gekozen wordt voor een beleggingsvorm met enig beleggingsrisico, zal bij een BEW het rendement vrijwel nooit 100% zeker zijn. Het is bij een BEW daarom vrijwel nooit zeker of het opgebouwde bedrag op de bankspaarrekening op einddatum voldoende zal blijken te zijn om de hypotheeklening af te lossen.

Omdat er nog maar weinig banken deze hypotheekvorm actief aanbieden, kunnen wij de rentes niet meer vergelijken.

De SEW - bankspaarhypotheek sparen

Bij de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wordt tijdens de looptijd van de hypotheek geld gestort op een geblokkeerde spaarrekening. Met het op de bankspaarrekening opgebouwde vermogen wordt de hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost. Omdat bij een SEW sprake is van sparen, staat het rendement vooraf vast. Bij een SEW geldt dus dat er sprake is van een gegarandeerd eindkapitaal. Op het moment dat iemand kiest voor een SEW, staat bij voorbaat vast dat de hypotheek aan het eind van de looptijd afgelost kan worden. De spaarrente die ontvangen wordt op de bankspaarrekening, is bij een SEW vaak gekoppeld aan het hypotheekrentetarief dat betaald dient te worden voor de hypotheeklening. Vanwege deze koppeling, kan de bij de SEW maandelijks te betalen spaarsom een onzekere factor zijn. Mocht de hypotheekrente gedurende de looptijd van de hypotheek bijvoorbeeld gaan stijgen, dan zal de spaarrente die ontvangen wordt op de spaarrekening vaak ook stijgen. Omdat het eindkapitaal vaststaat, is het gevolg van een stijgende rente dat de maandelijkse spaarpremie omlaag kan. Het omgekeerde geldt uiteraard ook: als de hypotheekrente daalt, daalt de spaarrente die ontvangen wordt op de spaarrekening vaak mee. Gevolg is dat de maandelijkse spaarpremie bij een rentedaling zal moeten stijgen om tot het gewenste eindkapitaal te komen. Dankzij de koppeling tussen de hypotheekrente en de spaarvergoeding lijkt de SEW veel op de "ouderwetse spaarhypotheek".

Voor een overzicht van de actuele rentes van de bankspaarhypotheek sparen, klik hier.

Fiscaal voordeel bankspaarhypotheek

Het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel wordt ook wel het boxenstelsel genoemd. Dat houdt in dat alle inkomstenbronnen onderverdeeld worden in 3 boxen. Voor banksparen is met name box 3 van belang. Box 3 is de box waarin het inkomen uit vermogen belast wordt. Ieder jaar dient iedere belastingplichtige te bepalen hoeveel vermogen (en/of consumptieve schulden) hij of zij bezit. Indien er sprake is van een positief vermogen, dan dient over dit vermogen in Box 3 - zo gauw het vermogen uitkomt boven de vrijstelling van rond de 30.000 euro per persoon - belasting betaald te worden. Dit wordt de vermogensrendementsheffing genoemd.

De hierboven beschreven vermogensrendementsheffing geldt niet als er gekozen wordt voor een bankspaarhypotheek (of voor de verzekeringsvariant: de Kapitaalverzekering Eigen Woning). Bij de bankspaarhypotheek hoeft het vermogen dat op de bankspaarrekening wordt opgebouwd niet in Box 3 meegenomen te worden. Hierdoor kan er over het opgebouwde vermogen dus een belastingvoordeel ontstaan. Om dit belastingvoordeel te krijgen, moet er aan een aantal voorwaarden en regels voldaan worden. Deze voorwaarden en regels hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Voorwaarden en regels bankspaarhypotheek

Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste regels waaraan u moet voldoen bij banksparen om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel:
  • de hypotheek moet afgesloten zijn met als doel het financieren of verbeteren van een eigen woning;
  • het opgebouwde vermogen op de bankspaarrekening moet gebruikt worden ter aflossing van de hypotheek;
  • de bankspaarrekening moet tijdens de looptijd van de hypotheek geblokkeerd zijn;
  • de bankspaarrekening moet ondergebracht zijn bij een bank of beleggingsinstelling die voldoet aan de eisen binnen de Wet op het financieel toezicht;
  • er moet sprake zijn van een eigen woning en een eigenwoningschuld;
Op het moment dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan een uitkering (in 2020) tot maximaal 168.500 euro vrijgesteld zijn van belasting. De vrijstelling kan hierbij nooit hoger zijn dan het af te lossen hypotheekbedrag.

Zoals al in de inleiding aangegeven, gelden per 2013 nieuwe regels waardoor deze informatie in veel situaties (met name bij starters) niet meer van toepassing is!

Overlijdensrisico: wat gebeurt er bij overlijden?

Bij veel hypotheekvormen is een overlijdensrisicoverzekering een vast onderdeel van de hypotheekconstructie. Denk hierbij aan een levenhypotheek, een spaarhypotheek of een hybride hypotheek. Bij een bankspaarhypotheek vormt een overlijdensrisicoverzekering geen standaard onderdeel van de hypotheekconstructie. Bij een bankspaarhypotheek wordt bij overlijden de opgebouwde waarde binnen de geblokkeerde bankspaarrekening gebruikt ter aflossing van (een deel van) de hypotheekschuld. Vooral in de eerste jaren na het afsluiten van de hypotheek als er nog weinig vermogen opgebouwd is op de bankspaarrekening, kan het bedrag dat voor aflossing gebruikt kan worden heel laag zijn. Mocht de huizenbezitter (1 van de huizenbezitters) dan komen te overlijden, dan kan dat er toe leiden dat de resterende hypotheeklening veel hoger is dan gewenst. Dit zou kunnen leiden tot problemen voor de nabestaanden. Om dit risico af te dekken, wordt bij een bankspaarhypotheek daarom vaak een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.